سند یا تاپو

سند یا تاپو

سند- تاپو


تاپو نام سند مالکیت در ترکیه است که نشان دهنده حقوق قانونی شما نسبت به دارایتان است. نام و نام خانوادگی صاحب و یا صاحبان، عکس و دیگر اطلاعات دقیق دارنده تاپو در این سند نشان داده میشود و این سند در اداره ثبت اراضی ثبت میشود


چگونه تاپو دریافت کنیم؟

این سند به صورت رسمی ارائه میشود و در دفتر ثبت اسناد ترکیه ثبت میشود، این سند باید در آرشیو اداره ثبت شود و باید مهر و موم شده باشد. در زمان ثبت سند تاپو شما باید شخصا (یا وکیل قانونی شما) به همرا فروشنده ملک در اداره ثبت اسناد حضور داشته باشید و باید یک مترجم شخصی استخدام کرده باشید ( در صئرتی که شما قادر به صحبت به زبان ترکی نیستید)، پس از امضای آن اسناد فرایند خرید به اتمتم میرسد و شما صاحب ملک و همین طور صاحب تمامی امتیازات خود نسبت به آن ملک خواهید بود.

شرکت سامر هوم در تهیه تمامی مدارک لازم جهت بدست آوردن سند مالکیت خانه یتان تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل بزنید

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype